Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: Maart 2022

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. VVV Biesboschlinie: de gebruiker van deze voorwaarden. VVV Biesboschlinie is onderdeel van Stichting VVV Altena Biesbosch, KvK 17250580. Tevens opdrachtnemer.
 • 2. Fotograaf: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden aanbiedt ter publicatie via VVV Biesboschlinie.
 • 3. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden zoekt en download via VVV Biesboschlinie met als doel deze te (laten) publiceren en relevante media.

 

2. Algemeen

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen VVV Biesboschlinie en Fotograaf of gebruiker. Waaronder, doch niet uitsluitend op het uploaden en downloaden van beeldmateriaal.
 • 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 • 3. De toepasselijkheid van eventuele door Fotograaf of gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel na dit schriftelijk te zijn overeengekomen tussen partijen.
 • 5. Situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen in de geest van deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.
 • 6. Deze algemene voorwaarden kunnen door VVV Biesboschlinie te alle tijden eenzijdig gewijzigd of aangevuld worden. In geval van een wijziging of aanvulling zullen zowel de Fotograaf als gebruiker hier via elektronische weg van op de hoogte worden gesteld.

 

3. Aanvang en duur van de overeenkomst - Fotograaf

 • 1. De overeenkomst met Fotograaf komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat door VVV Biesboschlinie de overeenkomst schriftelijk is bevestigd en de door Fotograaf aan VVV Biesboschlinie aangeboden beelden door VVV Biesboschlinie zijn goedgekeurd.
 • 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tenzij anders overeengekomen.
 • 3. In het geval, conform lid 1 omschreven, voorkomen dat beelden op enig moment door VVV Biesboschlinie worden afgekeurd, komt de overeenkomst niet tot stand of wordt deze met terugwerkende kracht ontbonden.
 • 4. VVV Biesboschlinie kan zonder opgaaf van reden beelden weigeren voor opname in de database van VVV Biesboschlinie.
 • 5. VVV Biesboschlinie kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst eenzijdig ontbinden. 
 • 6. De overeenkomst kan de Fotograaf niet beëindigen zolang de beeldbank bestaat.

 

4. Aanvang en duur van de overeenkomst - Gebruikers

 • 1. Bij registratie door of namens de gebruiker bij VVV Biesboschlinie, komt een overeenkomst tussen gebruiker en VVV Biesboschlinie tot stand, waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken.
 • 2. Gebruikers dienen zich bij VVV Biesboschlinie te registreren en een online account aan te maken alvorens zij gebruik mogen maken van de diensten van VVV Biesboschlinie.
 • 3. Enkel natuurlijke- of rechtspersonen die als doel hebben het beeld ter promotie of bespreking in media te plaatsen krijgen toegang tot de diensten van VVV Biesboschlinie.
 • 4. VVV Biesboschlinie heeft het recht zonder opgaaf van reden gebruikers te weigeren en/of gebruikersaccounts te verwijderen.
 • 5. Beelden van of via VVV Biesboschlinie mogen slechts gebruikt worden in de daartoe relevante media met correcte naams- en bronvermelding, en andere bij registratie en download verplicht gestelde informatie. Dit staat vermeld bij ‘licentie’.
 • 6. Bij misbruik kunnen accounts van Gebruikers verwijderd worden.

5. Intellectuele Eigendom

 • 1. Beeldmateriaal wordt enkel in de database opgenomen wanneer het tenminste voldoet aan vooraf gestelde eisen, waaronder, doch niet uitsluitend: 
 • a. De beelden mogen niet in strijd zijn met exclusiviteitsrechten van andere auteursrechthebbenden.
 • b. Fotograaf dient ofwel auteursrechthebbende van het beeld te zijn, ofwel in het bezit zijn van de juiste licentie om het beeld via VVV Biesboschlinie aan te mogen bieden.
 • 2. VVV Biesboschlinie is gerechtigd de beelden die door Fotograaf aan VVV Biesboschlinie worden aangeleverd, te gebruiken ter promotie van VVV Biesboschlinie en op elke wijze die noodzakelijk is om VVV Biesboschlinie op de best mogelijke manier te laten functioneren.
 • 3. Fotografen zijn verantwoordelijk voor het juist vermelden van de informatie die door de gebruikers bij het beeld geplaatst moeten worden in geval van publicatie. (Licentie)
 • 4. Fotografen worden geacht rechthebbende te zijn van enig intellectueel eigendom, rustend op de aan VVV Biesboschlinie aangeboden beelden, danwel een toereikende licentie te bezitten.
 • 5. VVV Biesboschlinie is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het ontbreken van de in lid 3 genoemde noodzakelijke rechten.
 • 6. Wanneer voor VVV Biesboschlinie vast komt te staan dat de in lid 3 genoemde rechten ontbreken, zullen de betreffende beelden zo snel mogelijk uit de database verwijderd worden
 • 7. Gebruikers van VVV Biesboschlinie en de aldaar te downloaden beelden, zijn verplicht bij publicatie de juiste naam- en bronvermelding te gebruiken, alsmede rekening te houden met andere persoonlijkheidsrechten, zoals genoemd in artikel 25 Auteurswet 1912.
 • 8. VVV Biesboschlinie is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor het ontbreken van de juiste naams- en bronvermelding of andere persoonlijkheidsrechten.
 • 9. Fotograaf vrijwaart VVV Biesboschlinie voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht, waaronder die voor directe en indirecte schade.


6. Licentie

 • 1. Beeldmateriaal mag slechts gebruikt worden nadat er een aantal vragen zijn beantwoord over het beeld en het gebruik van de foto moet verband houden met de promotie van de regio VVV Biesboschlinie.
 • 2. Gedownload beeldmateriaal mag eenmalig gebruikt worden voor het omschreven doel waarvoor het is gedownload, met de daarbij verplichte gegevens, zoals vermeld in licentie bij het betreffende beeld. 
 • 3. Gebruiker mag het in ieder geval nooit gebruiken om afbeeldingen - of producten met afbeeldingen erop - direct te verkopen. 
 • 4. Afbeeldingen mogen alleen ongewijzigd worden gebruikt. Alleen de afmetingen mogen worden aangepast. 
 • 5. Gebruikers of diens vertegenwoordigers mogen de bij VVV Biesboschlinie beschikbare beelden niet op andere wijze gebruiken op straffen van een boete van €500,- per beeld en €50,- per beeld, per dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum van €3000,-

 

7. Aansprakelijkheid

 • 1. VVV Biesboschlinie is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 • 2. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. VVV Biesboschlinie is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of anderszins.
 • 3. VVV Biesboschlinie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, danwel tekortkomingen van derden, voor zover deze te wijten zijn aan omstandigheden welke voor rekening en risico van Fotograaf en/of derden komen. 
 • 4. VVV Biesboschlinie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet beschikbaar zijn van de beeldbank. 
 • 5. Fotograaf en gebruiker vrijwaren VVV Biesboschlinie voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

8. Overige bepalingen

 • 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen VVV Biesboschlinie en Fotograaf of gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 • 3. Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • 4. Elk geschil tussen Fotograaf of gebruiker en VVV Biesboschlinie, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van VVV Biesboschlinie voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank waar de Fotograaf of Gebruiker gevestigd is. 

 

VVV Biesboschlinie

Kerkstraat 7

4285 BA  Woudrichem

Telefoon: 06-24148485

(maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 12.00 uur)

E-mail: info@biesboschlinie.com

www.biesboschlinie.com

Kvk 17250580

Over ons

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne van VVV Biesboschlinie via info@biesboschlinie.com of 06-41937341.

De beeldbank in getallen

 • Beelden: 1431
 • Kernen: 21
 • Rivieren: 3
 • Forten: 3
 • Vestingen: 1